Empowerment Entrepreneurship:
How Entrepreneurs & Stakeholders Can Build a Sustainable Future 

 

 

Силата на предприемачеството:
Как предприемачите и заинтересованите страни могат да изградят устойчиво бъдеще

12th International Conference   12-та международна конференция

 

organized by

the Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship

 Institute of Entrepreneurship
of the University of National and World Economy

 Economic Research Institute
at Bulgarian Academy of Sciences

in partnership with

the European Council for Small Business and Entrepreneurship

(www.ecsb.org)

2 - 5 September 2024

Details and Registration

 

Extended abstract submission deadline -
29 July 2024!

free counters

 

организирана от

Българска асоциация за развитие
на мениджмънта и предприемачеството

Институт по предприемачество
на Университета за национално и световно стопанство

Институт за икономически изследвания
при Българска академия на науките

в партньорство с

Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество

(www.ecsb.org)

2 - 5 септември 2024 г.

За информация и регистрация