In memory of Professor Kiril Todorov,
Founder and Chairman of the Conference

Entrepreneurship in a Changing World Challenges
and Responses

 

В памет на професор Кирил Тодоров,
основател и председател на конференцията

Предприемачество
в променящия се свят
  предизвикателства
и отговори
 

11th International Conference   11-та международна конференция

 

organized by

the Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship

 Institute of Entrepreneurship
of the University of National and World Economy

 Economic Research Institute
at Bulgarian Academy of Sciences

in partnership with

the European Council for Small Business and Entrepreneurship

(www.ecsb.org)

Due to extraordinary situation with COVID-19 the conference is postponed from June to the beginning of September.
The actual dates will be announced later.

Details and Registration

 

free counters

 

организирана от

Българска асоциация за развитие
на мениджмънта и предприемачеството

Институт по предприемачество
на Университета за национално и световно стопанство

Институт за икономически изследвания
при Българска академия на науките

в партньорство с

Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество

(www.ecsb.org)

Поради възникналата извънредна ситуация с COVID-19 конференцията е отложена от юни за началото на септември 2020 г.
Точните дати ще бъдат съобщени допълнително.

За информация и регистрация